Tamtron Oy (entinen Lahti Precision) on punnituksen, annostuksen ja irtomateriaalien käsittelyn sekä näihin liittyvien palvelujen teknologiatoimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme tehokkuutta ja tarkkuutta parantavia ratkaisuja toimittamiemme teknologioiden ja palveluiden avulla. Asiakkaiden saama liiketoiminnallinen lisäarvo ja tyytyväisyys ovat tärkeimmät tavoitteemme. Lunastaaksemme asiakaslupauksemme olemme sitoutuneet korkean laatutason ylläpitoon niin tuotteissa, palveluissa kuin koko toiminnassamme.

Tamtronin laatua ovat:

 • Pätevä, asiantunteva ja jatkuvaan oppimiseen sitoutunut henkilöstö
 • Tarkat, asiakkaan ja normien vaatimukset täyttävät tuotteet
 • Luotettavat yhteistyökumppanit

Varmistamme laadun toiminnan kaikilla tasoilla:

 • Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä palveluiden toteutuksessa noudatamme lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä meille myönnettyjen sertifikaattien ja toimintaoikeuksien asettamia vaatimuksia
 • Valvomme D-moduulin piirissä valmistettavien laitteiden EU-tyyppihyväksynnän vaatimustenmukaisuutta
 • Seuraamme toimitustemme täsmällisyyttä ja oikea-aikaisuutta sekä käynnistämme tarvittaessa toimenpiteet asioiden parantamiseksi
 • Kehitämme aktiivisesti tarjoamiamme tuotteita ja palveluita hyödyntäen uuden teknologian tuomat mahdollisuudet
 • Koulutamme henkilöstöämme varmistaaksemme osaamisen jatkuvuuden ja kehittymisen

Yrityksemme johtamisjärjestelmä tukee sitoutumistamme laadukkaaseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen:

 • Mittaamme aktiivisesti asettamiemme laatutavoitteiden toteutumista
 • Keräämme asiakkailta palautetta tuotteisiin ja heidän saamaansa palvelukokemukseen liittyen
 • Seuraamme toimittajiemme laaduntuottokykyä ja toimitusvarmuutta
 • Mittaamme ja parannamme organisaatiomme ja prosessiemme suorituskykyä

Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat yhtiön arvot sekä eettiset toimintaperiaatteet.  Arvioimme asettamiemme tavoitteiden sekä laatu- ja toimintapolitiikan toteutumista säännöllisesti johdon katselmuksissa.